Tranh thư pháp chữ Ân 4885

850,000

Ân truyền thụ minh tâm khắc trí

Nghĩa thầy cô tạc dạ lưu tâm…